Ukoliko želite da uložite primedbu/žalbu na naš servis ili naše pružanje usluga, uključujući ponašanje našeg osoblja, pažljivo pročitajte ovaj odeljak.

Vaše stavove i žalbe shvatamo ozbiljno, pa vas molimo da nam date što više informacija kako bismo bilo koji problem rešili na najbolji mogući način.

Opšti postupak žalbe

Primedbu/žalbu treba podneti CNZD-u koristeći formular za prijavu „Primedbe,Ostalo,(izabrati naslov)“. Prilikom popunjavanja formulara, potrebno je da naznačite sledeće informacije:

  • Navedite razlog primedbe/žalbe
  • Član osoblja/službe
  • Vaše svojstvo, npr. član javnosti, NVO ili dobrotvorne organizacije, član CNZD, itd.
  • Vaše ime
  • Vaša email adresa
  • Vaš broj telefona
  • Država

NAPOMENA: Primedbe/Žalbe koje nemaju proverljive i važeće kontakt podatke neće biti prihvaćene.

Ako je primedba/žalba podneta e-poštom, a nema proverljive kontakt podatke, CNZD će potvrditi prijem primedbe/žalbe na e-mail adresu sa koje je poslata, zahtevajući kontakt detalje. Ako takvi detalji ne budu objavljeni, primedba/žalba neće biti prihvaćena.

Uloženu validnu primedbu/žalbu, CNZD će prihvatiti primedbu/žalbu i stvar će biti istražena. Bilo koju pritužbu protiv Izvršnog direktora će istražiti predsednik, potpredsednik i, po potrebi, treći član odbora, koji će zatim izvestiti svoje nalaze Odboru.

Ako se primedba/žalba uvaži, preduzimaju se korektivne radnje i podnosilac žalbe se obaveštava.

Ako primedba/žalba ne bude prihvaćena, podnosilac žalbe biće obavešten o ishodu.

Ukoliko bilo koji oblik primedbe/žalbe ne bude prihvaćen, svi lični podaci sačuvani da bi se omogućila istraga će naknadno biti automatski izbrisani iz našeg sistema nakon 90 dana. Ako je isti podnosilac pritužbe podneo naknadnu žalbu, ovaj period čuvanja ponovo počinje da teče od dana prijema nove žalbe.