Uvid u obrasce ponašanja dece i mladih na internetu sa posebnim fokusom na rizična ponašanja može nam pomoći da osmislimo efikasnije mehanizme prevencije

Kroz metodičko istraživanje u oblasti bezbednosti dece, nastojimo da razumemo razvoj digitalnog okruženja u kome se naša deca i mladi kreću. Ovo znanje je od ključnog značaja za informisanje i edukaciju svih onih koji se bave bezbednosšću dece u onlajn svetu a to smo, mi odrasli. Organizacije, škole i svi koji smo u kontaktu sa decom neophodno je da pratimo trendove današnjih tehnologija kako bismo znali da na bezbedan način uvedemo decu i mlade u onlajn prostor.

U godišnjem izveštaju “Thorn” – a  „Perspektive mladih o bezbednosti na mreži 2022.“ istraživali su ponašanja i stavove današnjih maloletnika u vezi sa samogenerisanim materijalom koji se zloupotrebi i samim tim dobija koncept štetnog materijala ili materijala na kome se seksulano zlostavljaju deca (SG-CSAM). Ovo istraživanje nudi kritičke uvide, otkrivajući i alarmantne trendove i osnovnu potrebu za većom svešću i proaktivnim intervencijama.

Šta nam pokazuje istraživanje?

  • Očekivanja i pravila u vezama se menjaju: Primetnih 69% maloletnika koji su delili sopstveni “SG-CSAM” uradili su to u okviru vanmrežnih romantičnih veza, pri čemu je veća verovatnoća da će devojke nego dečaci reći da je to osoba sa kojom dele ovakav sadržaj.
  • Platforme koje se koriste za onlajn seksualne interakcije obuhvataju širok spektar: Platforme na kojima je većina maloletnika prijavila seksualnu interakciju su “Snapchat”, “Facebook”, “Instagram”, “Messenger”, “TikTok” i “Twitter”. Platforme sa najvišim stopama ovih interakcija među maloletnim korisnicima bile su “Omegle”, “Telegram”, “Kik”, “Facebook” i “Twitter”.
  • Dečaci se i dalje suočavaju sa povećanim rizicima, posebno u vezi sa ponovnim deljenjem bez pristanka: Verovatnije je da dečaci (+8%) od devojčica prijavljuju da su podelili svoje nage fotografije. Više od 1,5 puta je veća verovatnoća da će devojčice prijaviti da su podelile već podeljen materijal.
  • Sve više mladih traži pomoć: Ohrabrujuće je to što maloletnici češće traže podršku van društvenih mreža nakon što su doživeli seksualne interakcije na mreži. U 2022. godini, podrška van mreže je porasla za 12% u odnosu na prethodnu godinu.

Šta možemo naučiti iz ovogodišnjih podataka?

Ovo istraživanje naglašava promene normi među maloletnicima, naglašavajući sve veću normalizaciju deljenja nagih fotografija. Najnoviji podaci pokazuju koliko je sve normalnije da maloletnici dele nage fotografije sebe drugih. Prepoznavanje ovog ponašanja naglašava potrebu da roditelji i staratelji započnu dijalog sa svojom decom o potencijalnim rizicima i opasnostima pri deljenju ove vrste sadržaja. Omogućavajući produktivnije i otvorenije razgovore o osetljivim i ponekad neprijatnim temama, možemo poboljšati bezbednost dece na mreži.

Stanje u Srbiji

Takođe smo sproveli istraživanje i u našoj zemlji kako bismo mogli da planiramo preventivne aktivnosti i ono što bi bilo najznačajnije za našu decu i mlade. Naime, istraživanje je sproveo Centar za nestalu i zlostavljanju decu iz Novog Sada, u saradnji sa timom istraživača Odseka za Psihologiju i studijskog programa Socijalni rad Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Istraživanje je sprovedeno u 16 školskih uprava, odnosno u 40 srednjih škola (stručnih i gimnazija), a učestvovalo je 2.950 učenika prve i treće godine. 54% bili su muškog pola, dok je 45% bilo ženskog pola, neopredeljeno je bilo 1% učenika.

Najveći procenat ispitanika i ispitanica na internetu provodi između 3 i 4 sata dnevno, ali ono što zabrinjava jeste činjenica da ima i onih koji provode onlajn i više od 8 sati dnevno i to čak 9,4% učesnika u istraživanju.

Veliki broj ispitanica ženskog pola koristi “Instagram” i “TikTok” svaki dan, a većina učenika barem jednom dnevno poseti YouTube, dok se najviše dopisuju preko Vibera.

Jedan od podataka koji se posebeno istakao jeste da čak 43,4% đaka ima dva profila na istoj mreži, a 8,9% ispitanih ima više od 3 ili čak 4 profila na istoj mreži. Ovo može ukazivati da deca koriste privatne profile za zlostavljanje vršnjaka ili za deljenje sadržaja koji nisu primereni njihovom uzrastu.

Na pitanje da li su ikada primili sadržaj seksualne prirode od osobe koji poznaju, čak 24% je reklo DA, a 27,5% njih primilo je takav sadržaj od nepoznate osobe. Postoje slučajevi kada su deca od 12 godina razmenjivala lične fotografije seksualne prirode. Istraživanje je pokazalo da muškarci više šalju fotografije u poređenju sa ženama. Čak 6% ispitanika poslalo je eksplicitan sadržaj poznatoj osobi, a 2% nepoznatoj.

Ključne tačke projekta su poboljšanje razumevanja onlajn seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja među mladima i identifikovanje efikasnih multisektorskih strategija, kao i podsticanje mladih da prijave seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u onlajn okruženju.

izvor: thorn.org, cnzd.rs